4351 Shanks Road , Kelowna, British Columbia V4V1M3 | Kelowna Real Estate Company

		

Kelowna Real Estate

4351 Shanks Road

$2,450,000

4351 Shanks Road , Kelowna Real Estate